fbpx
Menu Zamknij

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny jest to – inaczej mówiąc – obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania. Obowiązek ten, w zależności od okoliczności, może obciążać krewnych w linii prostej (czyli zarówno wstępnych – ojciec, dziadek jak i zstępnych – syn, wnuk), rodzeństwo. W niektórych przypadkach obowiązek alimentacyjny pojawia się również w stosunkach pomiędzy małżonkami.

Obowiązek alimentacyjny rodziców w stosunku do dziecka uregulowany został w art. 133 i kolejnych ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wbrew powszechnemu przekonaniu obowiązek alimentacyjny nie polega jedynie na pokrywaniu kosztów utrzymania dziecka, ale również na jego wychowywaniu tzn. codziennej opiece, kształceniu, trosce i dbaniu o jego rozwój psychiczny jak i fizyczny.   

Obowiązek alimentacyjny – podstawowe informacje

  • Obowiązek świadczeń alimentacyjnych spoczywa na obojgu rodzicach i dotyczy on dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.
  • Obowiązek świadczeń alimentacyjnych jest bezwzględny i nie można go znieść poprzez zawarcie umowy.
  • Nie istnieje górna granica wieku, po której przekroczeniu dziecku nie należą się już alimenty od rodziców.

Alimenty – w zależności od konkretnego przypadku – przysługują do momentu zdobycia przez dziecko odpowiednich kwalifikacji zawodowych i tym samym możliwości uniezależnienia się finansowego od rodziców. Obowiązek ten może ustać nawet przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości np. w sytuacji, gdy dziecko posiada majątek, z którego dochody wystarczą na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Może on również nie ustać nigdy, jeżeli dziecko na skutek np. niepełnosprawności nie będzie w stanie samodzielnie zdobywać środków utrzymania.

Wysokość alimentów. Od czego zależy?

Wysokość alimentów
  • od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
  • od możliwości zarobkowych zobowiązanego (zgodnie z obowiązujących stanowiskiem Sądu Najwyższego o wysokości alimentów nie decydują ostatecznie zarobki zobowiązanego, ale również jego możliwości w tym względzie tzn. środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych.).

Tak więc, wysokość alimentów zależy od wielu czynników, takich jak wiek dziecka, stan zdrowia, zainteresowania, biorąc jednak te wszystkie czynniki pod uwagę należy również pamiętać, iż potrzeby dziecka muszą być usprawiedliwione, a zatem nie wszystkie wskazywane przez nas zajęcia dodatkowe, koszty wyjazdów itp. muszą się do nich zaliczać.

Należy również pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, tzn. rodzice powinni zapewnić swoim dzieciom warunki materialne odpowiadające tym, w jakich sami żyją.

Czy alimenty się przedawniają?

  • roszczenie o zapłatę poszczególnych rat alimentacyjnych przedawnia się z upływem lat 3,
  • obowiązek alimentacyjny w ogólności nie przedawnia się w ogóle,
  • za okres sprzed wytoczenia powództwa o alimenty sąd może zasądzić odpowiednią sumę pieniężną.

Tak więc, kierując do Sądu pozew o alimenty możemy się domagać odpowiedniej sumy na pokrycie niezaspokojonych potrzeb z okresu sprzed wytoczenia powództwa. Do niezaspokojonych potrzeb sprzed wytoczenia powództwa o alimenty należą również środki potrzebne na spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z brakiem uprzedniej alimentacji.

 Sprawy o alimenty mogą się toczyć razem z postępowaniem rozwodowym lub też mogą być przedmiotem oddzielnej sprawy, która nie może być jednak wszczęta w czasie trwania procesu o rozwód jeżeli dotyczy świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód. Powództwo o alimenty razem ze sprawą rozwodową toczyć się będzie przed Sądem Okręgowym, zaś w przypadku oddzielnego powództwa o alimenty pozew należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (zobowiązanego) lub też uprawnionego (w tym przypadku dziecka).

Opłata sądowa od pozwu o alimenty

Opłata sądowa od pozwu o alimenty
  • Osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Z uwagi na założenie, iż osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie posiada środków finansowych, zwolniona jest ona również z konieczności ponoszenia kosztów sądowych, co oznacza iż w przypadku dochodzenia alimentów w postępowaniu rozwodowym opłata sądowa wynosiła będzie jedynie 600,- zł. (opłata od pozwu rozwodowego), zaś w przypadku oddzielnego pozwu o alimenty opłaty sądowej nie będzie w ogóle, a ewentualne koszty postępowania zostaną rozliczone na jego zakończenie.

Co jest dowodem w postępowaniu sądowym?

  • Rachunki za utrzymanie mieszkania, faktury za jedzenie, ubranie, środki czystości, wakacje, zajęcia dodatkowe itp.

Przed złożeniem pozwu o alimenty warto się wcześniej przygotować i pomyśleć o dowodach niezbędnych do wykazania zarówno możliwości finansowych jak i potrzeb uprawnionego, którymi mogą być np. rachunki za leczenie, paragony ze sklepów za zakup odzieży, jedzenia, środków czystości jak również bilety do kina, teatru itp.

adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik   Partner Kancelarii Adwokackiej PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp.p.

Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34, 00 – 685 Warszawa

+ 48 609 572 585,  +48 603 190 095 , +48 500 188 483

https://kancelariapdp.pl/

Czytaj także:

Umów konsultację