fbpx
Menu Zamknij

Alimenty dla byłego małżonka

Obowiązek alimentacyjny między małżonkami rozwiedzionymi został uregulowany w art. 60 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy i dotyczy zasadniczo dwóch sytuacji:

  • gdy małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (tj. rozwód orzeczono w winy obojga małżonków, z winy drugiego małżonka lub też bez ustalania winy) na skutek różnych zdarzeń życiowych znalazł się w niedostatku,
  •  gdy w wyroku rozwodowym orzeczono wyłączną winę w rozkładzie pożycia jednej ze stron,  strona, która nie ponosi winy za rozkład pożycia może domagać się zapłaty na jej rzecz alimentów, w sytuacji gdy jej sytuacja materialna na skutek rozwodu uległa istotnemu pogorszeniu.

Jak można zauważyć w pierwszym przypadku w celu uzyskania alimentów koniecznym jest znalezienie się w niedostatku (tj. w sytuacji, w której nie można własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części), w drugim zaś przypadku „wystarczy” aby sytuacja finansowa małżonka dochodzącego alimentów uległam istotnemu pogorszeniu.

W pierwszym przypadku, obowiązek alimentacyjny jest też ustawowo ograniczony w czasie, tzn. obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu. W bardzo wyjątkowych sytuacjach Sąd może jednak wydłużyć ten okres.

Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia

Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia

Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że zasadniczo dużo łatwiej można uzyskać alimenty od małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Regulacja ta ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego w porównaniu do sytuacji, w której znajdowałby się, gdyby małżeństwo nadal funkcjonowało w sposób prawidłowy. W takiej sytuacji małżonek wyłącznie winny zobowiązany będzie do przyczyniania się do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Nie oznacza to bynajmniej, iż małżonek winny musi zapewnić drugiemu małżonkowi stopę życiową równą swojej, zobowiązany jest on jedynie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb byłego małżonka. Jak jednak określić „istotne pogorszenie” sytuacji finansowej? Oczywiście każdy przypadek jest inny i nie da się stworzyć jednej definicji tego stanu, jednakże zdaniem Sądu Najwyższego jest to stan pomiędzy niedostatkiem, a sytuacją w której w wyniku zasądzenia alimentów doszlibyśmy do zrównania majątków stron.

W obu opisanych wyżej sytuacjach obowiązek alimentacyjny wygasa, w przypadku gdy osoba uprawniona do żądania alimentów zawrze nowy związek małżeński.

Alimenty oczami Sądu Najwyższego

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej podczas trwania małżeństwa może być podstawą oddalenia żądania zasądzenia alimentów z tytułu istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej małżonka.

Podsumowując:

  • Na małżonku, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia obowiązek alimentacyjny ciąży tylko wtedy, gdy drugi małżonek znajdzie się w niedostatku.
  • Na małżonku, wyłącznie winnym rozkładu pożycia obowiązek alimentacyjny ciąży zawsze wtedy, gdy sytuacja drugiego małżonka uległa istotnemu pogorszeniu.

adwokat Katarzyna Pawłowska – Kmiecik   Partner Kancelarii Adwokackiej PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski sp.p.

Kancelaria Adwokacka PDP – Pawłowska, Dębowska, Puchalski Spółka partnerska

ul. Poznańska 21 lok. 34, 00 – 685 Warszawa

+ 48 609 572 585,  +48 603 190 095 , +48 500 188 483

https://kancelariapdp.pl/

Czytaj także:

Umów konsultację