fbpx
Menu Zamknij

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Kompleksowa obsługa prawna spółek

Kancelaria Adwokacka PDP świadczy usługi prawne obejmujące kompleksową obsługę spółek handlowych:

  • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestracja zmian w rejestrze przedsiębiorców,
  • redakcja i weryfikacja projektów dokumentów korporacyjnych (umów spółek, zmian umów spółek, uchwał organów spółki kapitałowej),
  • redakcja i weryfikacja projektów umów gospodarczych z kontrahentami spółek,
  • obsługa prawna spraw pracowniczych,
  • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
  • prowadzenie sporów sądowych,
  • prowadzenie procesów przekształceniowych  spółek
  •  doradztwo w zakresie likwidacji działalności gospodarczej,

Kompleksowa obsługa prawna spółek handlowych – jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Kancelaria Adwokacka PDP doradza przedsiębiorcom w wyborze formy prawnej wykonywania działalności gospodarczej. Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz komandytowo – akcyjnych, a także spółek jawnych i partnerskich. Przygotowujemy projekty umów spółek oraz dokumentację potrzebną do ich rejestracji. Zakres obsługi prawnej obejmuje także tworzenie spółek celowych, powołanych do realizacji konkretnego przedsięwzięcia biznesowego, wnoszenie nieruchomości do spółek oraz obsługę prawną w trakcie ich dalszego – po rejestracji – funkcjonowania.

Kompleksowa obsługa prawna spółek handlowych – pomoc w codziennym funkcjonowaniu

Kancelaria Adwokacka PDP świadczy usługi z zakresu bieżącej obsługi prawnej spółek handlowych. Pomoc prawna obejmuje zarówno przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych (uchwały wspólników, uchwały zarządu, projekty uchwał akcjonariuszy), jak i doradztwo przy realizowanych przez te spółki przedsięwzięciach (umowy handlowe, umowy z pracownikami, umowy z członkami zarządu). Prawnicy Kancelarii doradzają przy rozstrzyganiu aktualnych kwestii prawnych, sporządzają informacje prawne i opinie prawne.

Kompleksowa obsługa prawna spółek – nabycie spółki

Nabycie spółki

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej PDP uczestniczą w procesach nabywania spółek prawa handlowego oraz zmian własnościowych w takich spółkach. Przygotowują due dilligence spraw nabywanej spółki, sporządzają projekty umów sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, czy też umów sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych. Obsługa prawna spółek obejmuje także asystę przy emisji akcji, warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższaniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Kompleksowa obsługa prawna spółek – pozyskanie finansowania

Obsługa prawna spółek obejmuje także asystę prawną przy pozyskiwaniu przez spółki finansowania. Weryfikujemy umowy kredytowe, sporządzamy projekty umów pożyczek oraz dokumenty prawne związane z emisją obligacji. Uczestniczymy w procesie negocjowania warunków finansowania i refinansowania zobowiązań. Przygotowujemy dokumenty prawne dotyczące ustanawianych zabezpieczeń (umowy poręczenia, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, weksle i deklaracje wekslowe, umowy zastawnicze i umowy o ustanowienie hipoteki).

Kompleksowa obsługa prawna spółek – obsługa prawna inwestycji deweloperskich

Prawnicy Kancelarii posiadają duże doświadczenie przy obsłudze prawnej inwestycji deweloperskiej. Świadczone usługi obejmują analizę prawną nabywanej nieruchomości, przygotowanie projektów umów o wykonanie projektu budowlanego, umów z generalnym wykonawcą oraz obsługę roszczeń podwykonawców. Asystujemy przy sporządzaniu projektów umów deweloperskich, umów przedwstępnych nabycia lokali, oraz w organizacji procesu sprzedaży lokali mieszkalnych. Obsługa prawna spółek deweloperskich obejmuje także bieżące doradztwo prawne na rzecz zarządów i pracowników spółek, prowadzenie spraw administracyjnych i obsługę roszczeń przeciwko generalnemu wykonawcy lub roszczeń klientów spółek.

Kompleksowa obsługa prawna spółek – windykacja należności i sprawy sądowe

Sprawy sądowe

Obsługa prawna spółek handlowych obejmuje także prowadzenie sporów sądowych. Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w sądowej windykacji należności i reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Zakres świadczonych usług obejmuje wszystkie dziedziny prawa gospodarczego i cywilnego: od roszczeń wspólniczych, przez roszczenia pracownicze, aż do roszczeń o ochronę dóbr niematerialnych (dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, czy też z zakresu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

Kompleksowa obsługa prawna spółek – likwidacja działalności gospodarczej

Po realizacji celu gospodarczego, względnie też z innych przyczyn – wspólnicy podejmują decyzję o zakończeniu działalności spółki. W ramach obsługi prawnej spółek, prawnicy Kancelarii Adwokackiej PDP świadczą usługi z zakresu organizacji procesu zakończenia działalności gospodarczej i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego spółek. Obsługa prawna spółek obejmuje także przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości spółki, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub otwarcie postępowania sanacyjnego. 

Poznaj zespół.